Tag Archives: adidas

آرش برهمند : سردبیر ماهنامه پیوست و مجموعه های تلویزیونی

کی هستی و داری چی کار می کنی ؟ آرش برهمند هستم و روزنامه‌نگاری تقریبا تنها کاریه که در تمام عمرم بلد بودم و انجام دادم. این روزها سردبیر و یکی از موسسین موسسه پرسش و ما